Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 tập hợp X = {1;3;5;7;9} và Y = {2;3;4;5;6;7}. số tập họp con của tập hợp X Ylà:...

Cho 2 tập hợp X = {1;3;5;7;9} và Y = {2;3;4;5;6;7}. số tập họp con của tập hợp XintersectionY là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = x 9 + ( m − 2 ) x 7 − ( m 2 − 4 ) x 6 + 7 đạt cực tiểu tại x = 0 ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG