Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 số thực a, b, c. Chứng minh rằng hai khẳng định sau là tương đương a . c  = 0 v a ˋ a + b ​ = a + c ​ + b + c ​ b . a > 0 , b > 0 v a ˋ a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ = 0

Cho 2 số thực a, b, c. Chứng minh rằng hai khẳng định sau là tương đương

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = x 2 + 2 x + 10 2 x 2 + 7 x + 23 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG