Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 số phức z 1 = 2 + 3i, z 2 = 3 - i, số phức liên hợp của số w = z 1 - z 2 là

Cho 2 số phức z1 = 2 + 3i, z2 = 3 - i, số phức liên hợp của số w = z1 - z2 là 

  1. -1 - 4i

  2. -1 + 4i

  3. 2 - 2i

  4. 2 + 2i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z = x + yi ( x , y ∈ R ) thoả mãn điều kiện ( 1 + i ) z + ( 2 − i ) z = 11 − 2 i . Giá trị của P = 3 x + y

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG