Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 số dương a , b thỏa mãn a + b + c = 8 Giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = 2 a + 2 b + 3 c + a 4 ​ + b 4 ​ + c 32 ​ là m thì khẳng định nào sau đây đúng?

Cho 2 số dương   thỏa mãn  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

 là m thì khẳng định nào sau đây đúng? 

  1. m là ước của 5

  2.  là số chẵn

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có dấu " = " xảy ra khi Vậy Min F = 32

Ta có F equals 2 a plus 2 b plus 3 c plus 4 over a plus 4 over b plus 32 over c equals open parentheses a plus 4 over a close parentheses plus open parentheses b plus 4 over b close parentheses plus open parentheses 2 c plus 32 over c close parentheses plus a plus b plus c greater or equal than 2 square root of a times 4 over a end root plus 2 square root of b times 4 over b end root plus 2 square root of 2 c times 32 over c end root plus 8 equals 32

dấu  xảy ra khi open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a plus b plus c equals 8 end cell row cell a equals 4 over a end cell row cell b equals 4 over b end cell row cell 2 c equals 32 over c end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals b equals 2 end cell row cell c equals 4 end cell end table close close

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x ≤ 1 ; x + y ≥ 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG