Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 hàm số y = lo g 2 ​ ( x + 2 ) ( C 1 ​ ) và y = lo g 2 ​ ( x + 1 ) ( C 2 ​ ) . Gọi A, B lần lượt là giao điểm của ( C 1 ​ ) ; ( C 2 ​ ) với trục hoành, C là giao điểm của ( C 1 ​ ) và ( C 2 ​ ) . Diện tích tam giác ABC bằng

Cho 2 hàm số  và . Gọi A, B lần lượt là giao điểm của  với trục hoành, C là giao điểm của  và . Diện tích tam giác ABC bằng

  1. 3 (đvdt)

  2.  (đvdt)

  3.  (đvdt)

  4.  (đvdt)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C * ( C 1 ​ ) ∩ ( C 2 ​ ) lo g x ​ ( x + 2 ) = lo g 2 ​ ( x ) + 1 ⇔ lo g 2 ​ ( x + 2 ) = lo g 2 ​ ( 2 x ) ⇔ x + 2 = 2 x ⇔ x = 2 (tm) ⇒ ( C 1 ​ ) ∩ ( C 2 ​ ) = C ( 2 ; 2 ) * ( C 1 ​ ) ∩ O x lo g 2 ​ ( x + 2 ) = 0 ⇒ A ( − 1 ; 0 ) * ( C 2 ​ ) ∩ O x lo g 2 ​ ( x ) + 1 = 0 ⇒ B ( 2 1 ​ ; 0 ) ⇒ A B ( 2 3 ​ ; 0 ) ; A C ( 3 ; 2 ) ⇒ S A BC ​ = 2 1 ​ ∣ ∣ ​ x A B ​ ​ . y A C ​ ​ − x A C ​ ​ . y A B ​ ​ ∣ ∣ ​ = 2 3 ​ (đvdt)

Chọn C

 (tm)

 (đvdt) 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho A (1;2;-1) v à hai đườ ng th ẳ ng d 1 ​ : 1 x − 1 ​ = 1 y ​ = − 2 z − 1 ​ ; d 2 ​ : 1 x ​ = 2 y − 1 ​ = − 2 z ​ . T ì m M thu ộ c d 1 ​ ;N thu ộ c d 2 ​ sao cho đườ ng th ẳ n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG