Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2,1 gam hỗn hợp 2 muối Na 2 SO 3 và MgSO 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%, sau phản ứng thu được 0,448 lít SO 2 đktc. Tổng khối lượng muối cloua sinh ra là:

Cho 2,1 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%, sau phản ứng thu được 0,448 lít SOđktc.

Tổng khối lượng muối cloua sinh ra là: 

  1. 1,92g  

  2. 2,28g 

  3. 3,2g     

  4. 2,13g

R. Roboctvx89

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án A Áp dụng công thức m muối = 2,1 – 9. 0,02 = 1,92 gam.

Hướng dẫn giải 

 Chọn đáp án A

 Áp dụng công thức

mmuối = 2,1 – 9. 0,02 = 1,92 gam. 

1

Câu hỏi tương tự

Trong phòng thí nghiệm có 3 lọ mất nhãn đựng 3 dd : HCl, H 2 SO 4 và NaOH có cùng nồng độ mol/l.Chỉ dùng phenolphtalein .Hãy nhận biết 3 dd trên

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG