Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 13,44 gam bột Cu vào cốc đựng 500 ml dung dịch AgNO 3 ​ 0,3M khuấy đều dung dịch sau một thời gian sau đó đem lọc thu được 22,56 gam chất rắn A và dung dịch B. a. Tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch B. b. Nhúng một thanh kim loại R nặng 15 gam vào dung dịch B, khuấy đều để các muối trong B phản ứng hết, sau đó lấy thanh kim loại ra khỏi dung dịch, cân nặng 17,205 gam. Xác định kim loại R.

Cho 13,44 gam bột Cu vào cốc đựng 500 ml dung dịch 0,3M khuấy đều
dung dịch sau một thời gian sau đó đem lọc thu được 22,56 gam chất rắn A và
dung dịch B.
a. Tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch B.
b. Nhúng một thanh kim loại R nặng 15 gam vào dung dịch B, khuấy đều để các
muối trong B phản ứng hết, sau đó lấy thanh kim loại ra khỏi dung dịch, cân nặng
17,205 gam. Xác định kim loại R.

R. Roboctvx98

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Cu + 2 AgNO 3 ​ → Cu ( NO 3 ​ ) 2 ​ + 2 Ag ↓ P ứ : x → 2 x x 2 x D ư : ( 0 , 21 – x ) R a ˘ ˊ n { Cu d ư ​ : 0 , 21 − x Ag : 2 x ​ → 64 ( 0 , 21 − x ) + 108.2 x = 22 , 56 → x = 0 , 06 ddB { AgNO 3 d ư ​ : 0 , 03 → C M ​ = 0 , 06 M Cu ( NO 3 ​ ) 2 ​ : 0 , 06 → C M ​ = 0 , 12 M ​ b. R + nAgNO 3 ​ → R ( NO 3 ​ ) n ​ + nAg ↓ n 0 , 03 ​ ← 0 , 03 → 0 , 03 2 R + nCu ( NO 3 ​ ) 2 ​ → 2 R ( NO 3 ​ ) n ​ + nCu ↓ n 0 , 12 ​ ← 0 , 06 → 0 , 06 Kh o ^ ˊ i l ư ợ ng kim lo ạ i t a ˘ ng = m ( Ag + Cu ) – mR t a n ra ​ = 7 , 08 − 0 , 15 R n = 17 , 205 – 15 → n R ​ = 2 65 ​ ch ọ n ​ { n = 2 R = 65 → Zn ​ V ậ y kim lo ạ i R l a ˋ Zn .

a.

b.

1

Câu hỏi tương tự

Để làm sạch dung dịch X chứa Cu ( NO 3 ) 2 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdsAAACVCAYAAAAQX1CcAAAYcElEQVR42u2dD4RW2RvHHxnJSiQjSWKNZCSRJEmGkSTJkCRJhiQrSWStJIkkSRJJM...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG