Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 10 điểm phân biệt. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối không trùng nhau được lấy từ 10 điểm trên?

Cho 10 điểm phân biệt. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối không trùng nhau được lấy từ 10 điểm trên?
 

  1. large C subscript 10 superscript 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Mỗi vectơ có điểm đầu và điểm cuối biệt không trùng nhau được tạo ra từ 10 điểm phân là một 2 chỉnh hợp chập 2 của 10. Vậy, số vectơ thỏa mãn là A 10 2 ​

Đáp án B

Mỗi vectơ có điểm đầu và điểm cuối biệt không trùng nhau được tạo ra từ 10 điểm phân là một
2 chỉnh hợp chập 2 của 10. Vậy, số vectơ thỏa mãn là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A A ′ và B B ′ . Đường thẳng CM cắt đường thẳng C ′ A ′ tại P , đường thẳng CN cắt đường th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG