Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c > 0 a + b + c ≤ 1 ​ . Chứng minh a 2 + 2 bc 1 ​ + b 2 + 2 ca 1 ​ + c 2 + 2 ab 1 ​ ≥ 9

Cho . Chứng minh 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biến đổi và sử dụngbất đẳng thức cộngmẫu số với n = 3 ta có: a 2 + 2 bc 1 ​ + b 2 + 2 ca 1 ​ + c 2 + 2 ab 1 ​ ≥ ≥ ( a 2 + 2 bc ) + ( b 2 + 2 ca ) + ( c 2 + 2 ab ) 9 ​ = ( a + b + c ) 2 9 ​ ≥ 9

Biến đổi và sử dụng bất đẳng thức cộng mẫu số với n = 3 ta có:

4

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh rằng: a 2 + bc b 3 + 2 abc + c 3 ​ + b 2 + ca c 3 + 2 abc + a 3 ​ + c 2 + ab a 3 + 2 abc + b 3 ​ ≥ ≥ 2 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG