Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 3 abc ​ . Chứng minh a 3 1 ​ + b 3 1 ​ + c 3 1 ​ ≥ 3 ( 1 )

Cho . Chứng minh 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ a + b + c = 3abc ⇒ ab 1 ​ + bc 1 ​ + ca 1 ​ = 3 Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: 2 ( a 3 1 ​ + b 3 1 ​ + c 3 1 ​ ) + 3 = ( a 3 1 ​ + b 3 1 ​ + 1 ) + ( b 3 1 ​ + c 3 1 ​ + 1 ) + ( c 3 1 ​ + a 3 1 ​ + 1 ) ≥ 3 ( ab 1 ​ + bc 1 ​ + ca 1 ​ ) = 9

Từ a + b + c = 3abc

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh: a + b + c + d 12 ​ ≤ S = a + b 1 ​ + a + c 1 ​ + a + d 1 ​ + b + c 1 ​ + + b + d 1 ​ + c + d 1 ​ ≤ 4 3 ​ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ + d 1 ​ )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG