Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh 2 ( ab + bc + ca ) + ab 1 ​ + bc 1 ​ + ca 1 ​ ≥ 9 ( 1 )

Cho . Chứng minh 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: VT ( 1 ) = ( ab + bc + ca ) + ( ab + bc + ca ) + + ab 1 ​ + bc 1 ​ + ca 1 ​ ≥ 3 3 ( ab + bc + ca ) 2 ( ab 1 ​ + bc 1 ​ + ca 1 ​ ) ​ Mặt khác, ( ab + bc + ca ) 2 ≥ 3 abc ( a + b + c ) = 9 abc ⇒ VT ( 1 ) ≥ 3 3 9 abc ( ab 1 ​ + bc 1 ​ + ca 1 ​ ) ​ = 3 3 9 ( a + b + c ) ​ = 9 ( đ pcm )

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Mặt khác, 

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng: 1 + a 2 + 2 bc ​ + 1 + b 2 + 2 ca ​ + 1 + c 2 + 2 ab ​ ≤ 6

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG