Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 1 ​ . Chứng minh: a + bc 1 ​ + b + ca 1 ​ + c + ab 1 ​ ≥ 4 27 ​

Cho . Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bổ đề: ab + bc + ca ≤ 3 1 ​ ( a + b + c ) 2 Áp dụng bất đẳng thức cộng mẫu số với n = 3 ta có: a + bc 1 ​ + b + ca 1 ​ + c + ab 1 ​ ≥ ( a + b + c ) + ( ab + bc + ca ) 9 ​ ≥ ≥ ( a + b + c ) + 3 1 ​ ( a + b + c ) 2 9 ​ = 4 27 ​

Bổ đề: 

Áp dụng bất đẳng thức cộng mẫu số với n = 3 ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số a, b, c, d ≥ 0. Chứng minh: a 3 + b 3 + c 3 + 4 ( a + b + c ) + 9 abc ≥ 8 ( ab + bc + ca ) ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG