Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 1 ​ . Tìm giá trị lớn nhất củabiểu thức: S = b ​ a a ​ ​ + c ​ b b ​ ​ + a ​ c c ​ ​

Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không mất tính tổng quát, giảsử 0 < a ≤ b ≤ c Sử dụng bất đẳng thức hoán vị cho hai dãy sắp thứ tự sau đây { a a ​ ≤ b b ​ ≤ c c ​ a ​ 1 ​ ≥ b ​ 1 ​ ≥ c ​ 1 ​ ​ ta có S = b ​ a a ​ ​ + c ​ b b ​ ​ + a ​ c c ​ ​ ≤ a ​ a a ​ ​ + b ​ b b ​ ​ + c ​ c c ​ ​ = a + b + c = 1 Với a = b = c = 3 1 ​ thì Max S = 1

Không mất tính tổng quát, giả sử 

Sử dụng bất đẳng thức hoán vị cho hai dãy sắp thứ tự sau đây

 ta có

Với a = b = c = thì Max S = 1

2

Câu hỏi tương tự

Cho các số a, b, c, d > 0. Chứng minh: ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ + d 1 ​ ) ( a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + d 1 ​ + d + a 1 ​ ) ≥ ≥ 16 Max { 1 + abcd 1 ​ ; ac + bd 1 ​ } ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG