Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c , d > 0 a 2 + b 2 + c 2 + d 2 = 1 ​ . Chứng minh: b + c + d a 2 ​ + c + d + a b 2 ​ + d + a + b c 2 ​ + a + b + c d 2 ​ ≥ 3 2 ​

Cho . Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt: A = b + c + d ; B = c + d + a ; C = d + a + b ; D = a + b + c Không mất tính tổng quát, giả sử a ≥ b ≥ c ≥ d > 0 ⇒ { a 2 ≥ b 2 ≥ c 2 ≥ d 2 > 0 A 1 ​ ≥ B 1 ​ ≥ C 1 ​ ≥ D 1 ​ > 0 ​ Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev rồi AM - GM và CBS: VT ≥ 4 1 ​ ( a 2 + b 2 + c 2 + d 2 ) ( A 1 ​ + B 1 ​ + C 1 ​ + D 1 ​ ) ≥ ≥ 4 A 1 ​ . B 1 ​ . C 1 ​ . D 1 ​ ​ = 4 ABCD ​ 1 ​ ≥ A + B + C + D 4 ​ = 3 4 ​ . a + b + c + d 1 ​ ≥ 3 4 ​ . 4 ( a 2 + b 2 + c 2 + d 2 ) ​ 1 ​ = 3 2 ​ Dấu bằng xảy ra⇔ a=b=c=d= 2 1 ​

Đặt:

Không mất tính tổng quát, giả sử 

Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev rồi AM - GM và CBS:

Dấu bằng xảy ra ⇔ a=b=c=d=

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: b 2 + 3 c 2 ​ a ​ + c 2 + 3 a 2 ​ b ​ + a 2 + 3 b 2 ​ c ​ ≥ 2 3 ​ ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG