Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c > 0 a 2 + b 2 + c 2 = 6 ​ . Chứng minh: S = bc a ​ + ca 2 b ​ + ab 5 c ​ ≥ 2 6 ​

Cho . Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: S = 3. bc a ​ + 4. ca b ​ + 5. ab c ​ ≥ 12 ( 3 bc a ​ ) 3 . ( 2 ca b ​ ) 4 . ( ab c ​ ) 5 ​ = 12 3 3 2 4 ​ 12 ​ . 12 a 6 b 4 c 2 ​ 1 ​ 6 = 3. 3 a 2 ​ + 2. 2 b 2 ​ + c 2 ≥ 6. 6 ( 3 a 2 ​ ) 2 . ( 2 b 2 ​ ) 2 . c 2 ​ = 6. 6 3 3 2 2 a 6 b 4 c 2 ​ ​ ⇒ a 6 b 4 c 2 ≤ 3 3 2 2 ⇒ S ≥ 12 3 3 2 4 ​ 12 ​ . 12 a 6 b 4 c 2 ​ 1 ​ ≥ 12 3 3 2 4 ​ 12 ​ . 12 3 3 2 2 ​ 12 ​ = 12 3 6 2 6 ​ 12 ​ = 2 6 ​ Dấu bằng xảy ra ⇔ a = 3 ​ ; b = 2 ​ ; c = 1

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Dấu bằng xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c >0 thỏa mãn điều kiện a 3 c + b 3 a + c 3 b = abc . Chứng minh rằng: S = a 2 + ab b ​ + b 2 + bc c ​ + c 2 + ca b ​ ≥ 2 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG