Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a + b ; b + c ; c + a } > 0 ​ . Chứng minh: b + c a ​ ​ + c + a b ​ ​ + a + b c ​ ​ ≥ 2

Cho . Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ b + c a ​ ​ = 2 a ( b + c ) ​ 2 a ​ ≥ a + ( b + c ) 2 a ​ = a + b + c 2 a ​ c + a b ​ ​ = 2 b ( c + a ) ​ 2 b ​ ≥ b + ( c + a ) 2 b ​ = a + b + c 2 b ​ a + b c ​ ​ = 2 c ( a + b ) ​ 2 c ​ ≥ c + ( a + b ) 2 c ​ = a + b + c 2 c ​ ​ ⇒ b + c a ​ ​ + c + a b ​ ​ + a + b c ​ ​ ≥ a + b + c 2 ( a + b + c ) ​ = 2 Dấu bằng xảy ra⇔ (a, b, c) là một hoán vị của (x, x, 0) với x > 0

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Dấu bằng xảy ra ⇔ (a, b, c) là một hoán vị của (x, x, 0) với x > 0

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ≥ 4 ( 3 a + b 1 ​ + 3 b + c 1 ​ + 3 c + a 1 ​ ) ∀ a , b , c > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG