Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a + b ; b + c ; c + a } > 0 ​ . Chứng minh: 3 b + c a ​ ​ + 3 c + a b ​ ​ + 3 a + b c ​ ​ ≥ 2

Cho . Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt 3 a ​ = m ​ ; 3 b ​ = n ​ ; 3 c ​ = p ​ ⇔ a 2 = m 3 ; b 2 = n 3 ; c 2 = p 3 Ta chứng minh: 3 b + c a ​ ​ ≥ n + p m ​ ​ ⇔ ( b + c a ​ ) 2 ≥ ( n + p m ​ ) 3 ⇔ ( n + p ) 3 ≥ ( b + c ) 3 ⇔ n 3 + 3 np ( n + p ) + p 3 ≥ b 2 + 2 bc + c 2 ⇔ 3 np ( n + p ) ≥ 2 bc Ta có: 3 np ( n + p ) ≥ 3 np ( 2 np ​ ) = 6 ( np ​ ) 3 = 6 abc ≥ 2 bc , đúng ⇒ 3 b + c a ​ ​ ≥ n + p m ​ ​ Tương tự ta có: 3 b + c a ​ ​ + 3 c + a b ​ ​ + 3 a + b c ​ ​ ≥ ≥ n + p m ​ ​ + p + m n ​ ​ + m + n p ​ ​ n + p m ​ ​ + p + m n ​ ​ + m + n p ​ ​ ≥ 2 ⇒ 3 b + c a ​ ​ + 3 c + a b ​ ​ + 3 a + b c ​ ​ ≥ 2 Dấu bằng xảy ra⇔ (a,b,c) là một hoán vị của (x,x,0) với x > 0

Đặt 

Ta chứng minh:

Ta có: , đúng 

Tương tự ta có:

Dấu bằng xảy ra ⇔ (a,b,c) là một hoán vị của (x,x,0) với x > 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh rằng: a 2 + bc b 3 + 2 abc + c 3 ​ + b 2 + ca c 3 + 2 abc + a 3 ​ + c 2 + ab a 3 + 2 abc + b 3 ​ ≥ ≥ 2 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG