Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

Cho . Chứng minh rằng: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt a 1 ​ = a ; b 1 ​ = 2 b ​ thì (1) ⇔ 3 a 1 ​ + 2 b 1 ​ a 1 ​ ​ ​ + 3 2 a 1 ​ + b 1 ​ b 1 ​ ​ ​ ≥ 1 Đặt α ​ = 3 a 1 ​ ​ ; β ​ = 3 b 1 ​ ​ ⇔ a 2 1 ​ = α 3 ; b 2 1 ​ = β 3 Ta sẽ chứng minh: 3 a 1 ​ + 2 b 1 ​ a 1 ​ ​ ​ ≥ α + 2 β α ​ ​ ⇔ ( a 1 ​ + 2 b 1 ​ a 1 ​ ​ ) 2 ≥ ( α + 2 β α ​ ) 3 ⇔ ( α + 2 β ) 3 ≥ ( a 1 ​ + 2 b 1 ​ ) 2 ⇔ α 3 + 8 β 3 + 6 α β ( α + 2 β ) ≥ a 2 1 ​ + 4 b 2 1 ​ + 4 a 1 ​ b 1 ​ Ta có: 3 α β ( α + 2 β ) ≥ 6 2 ​ ( α β ​ ) 3 = 6 2 ​ a 1 ​ b 1 ​ ⇒ 2 β 3 + 3 α β ( α + β 2 ) ≥ 2 a 1 ​ b 1 ​ ⇒ 3 a 1 ​ + 2 b 1 ​ a 1 ​ ​ ​ ≥ α + 2 β α ​ ​ Tương tự ta có: 3 2 a 1 ​ + b 1 ​ b 1 ​ ​ ​ ≥ 2 α + 2 β β ​ ​ Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ 3 a 1 ​ + 2 b 1 ​ a 1 ​ ​ ​ ≥ α + 2 β α ​ ​ = 2 α ( α + 2 β ) ​ 2 α ​ ≥ ≥ α + ( α + 2 β ) 2 α ​ = α + β α ​ 3 2 a 1 ​ + b 1 ​ b 1 ​ ​ ​ ≥ 2 α + β β ​ ​ = 2 β ( 2 α + β ) ​ 2 β ​ ≥ ≥ β + ( α + 2 β ) 2 β ​ = α + β β ​ ​ ⇒ 3 a 1 ​ + 2 b 1 ​ a 1 ​ ​ ​ + 3 2 a 1 ​ + b 1 ​ b 1 ​ ​ ​ ≥ α + β α ​ + α + β β ​ = 1 ⇒ ( đ pcm ) Dấu bừng xảy ra⇔ (a,b) là một hoán vị của(x, 0) với x > 0

Đặt  thì (1) 

Đặt 

Ta sẽ chứng minh:

Ta có: 

Tương tự ta có:

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Dấu bừng xảy ra ⇔ (a,b) là một hoán vị của (x, 0) với x > 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh: a + b + c + d 12 ​ ≤ S = a + b 1 ​ + a + c 1 ​ + a + d 1 ​ + b + c 1 ​ + + b + d 1 ​ + c + d 1 ​ ≤ 4 3 ​ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ + d 1 ​ )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG