Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a , b , c > 0 . a Chứng minh bất đẳng thức a 3 + b 3 + c 3 + 3 ab c ≥ a 2 b + b 2 c + c 2 a + a b 2 + b c 2 + c a 2

Cho . a Chứng minh bất đẳng thức

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số a 3 + b 3 + c 3 + 3 ab c − ( a 2 b + b 2 c + c 2 a + a b 2 + b c 2 + c a 2 ) Ta có f ( a , b , c ) − f ( a , 2 b + c ​ , 2 b + c ​ ) = ( b + c − 4 5 a ​ ) ( b − c ) 2 Do dó, nếu a = min {a,b,c} (điều này luôn cóthể giả sử) thìta có f ( a , b , c ) ≥ f ( a , 2 b + c ​ , 2 b + c ​ ) Như vậy, đểchứng minh bắt dẳng thức đầu bài, ta chỉcần chứng minh f ( a , b , b ) ≥ 0 Nhưng bất đẳng thức này tương đương với a 3 + 2 b 3 + 3 a b 2 − ( a 2 b + a 2 b + b 2 a + a b 2 + b 3 + b 2 a + b 3 ) ≥ 0 ⇔ a 3 + a b 2 − 2 a 2 b ≥ 0 ⇔ a ( a − b ) 2 ≥ 0

Xét hàm số

Ta có

Do dó, nếu a = min {a,b,c} (điều này luôn có thể giả sử) thì ta có 

Như vậy, để chứng minh bắt dẳng thức đầu bài, ta chỉ cần chứng minh 

Nhưng bất đẳng thức này tương đương với

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c >0 thỏa mãn điều kiện a 3 c + b 3 a + c 3 b = abc . Chứng minh rằng: S = a 2 + ab b ​ + b 2 + bc c ​ + c 2 + ca b ​ ≥ 2 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG