Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x , y > 0 . Tìm bất đẳng thức sai?

Cho . Tìm bất đẳng thức sai?

  1. not stretchy left parenthesis x plus y not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent greater or equal than 4 x y

  2. fraction numerator 1 over denominator x y end fraction greater or equal than fraction numerator 4 over denominator not stretchy left parenthesis x plus y not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent end fraction

  3. not stretchy left parenthesis x plus y not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent less or equal than 2 open parentheses x to the power of 2 end exponent plus y to the power of 2 end exponent close parentheses

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

đẳng thức xảy ra

not stretchy left parenthesis x plus y not stretchy right parenthesis open parentheses 1 over x plus 1 over y close parentheses greater or equal than 4 not stretchy rightwards double arrow 1 over x plus 1 over y greater or equal than fraction numerator 4 over denominator x plus y end fraction

đẳng thức xảy ranot stretchy left right double arrow x equals y

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số dương thỏa bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG