Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x , y , z > 0 thỏa mãn x + y + z = 1 . Chứng minh x 1 ​ + y 4 ​ + z 9 ​ ≥ 36

Cho  thỏa mãn . Chứng minh 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết Đ ặ t x = a + b + c a ​ , y = a + b + c b ​ , z = a + b + c c ​ v ớ i a , b , c > 0 Bất đẳng thức đã cho trở thành a a + b + c ​ + 4. b a + b + c ​ + 9. c a + b + c ​ ≥ 36 ha y ( a b ​ + b 4 a ​ ) + ( a c ​ + c 9 a ​ ) + ( b 4 c ​ + c 9 b ​ ) ≥ 22 ( ∗ ) Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta được: V T ( ∗ ) ≥ 2 a b ​ . b 4 a ​ ​ + 2 a c ​ . c 9 a ​ ​ + 2 b 4 c ​ . c 9 b ​ ​ = 22 Đ ẳ n g t h ứ c x ả y r a ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ b = 2 a c = 3 a 2 c = 3 b ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 6 1 ​ y = 3 1 ​ z = 2 1 ​ ​

Từ giả thiết

Bất đẳng thức đã cho trở thành

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta được:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có O A = a ; OC = b ; C D = c . Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ B I theo ba vectơ FE , FG , F I

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG