Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a > 0 , a  = 1 v à lo g a ​ 2 ​ = 3 . T í nh gi á tr ị c ủ a bi ể u th ứ c T = lo g 2 ​ a .

Cho  và . Tính giá tr ca biu thc .
 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó Vậ y T = lo g 2 ​ a = 6 1 ​ Ch ọ n B

Ta có log subscript straight a invisible function application square root of 2 equals 3 not stretchy left right double arrow 1 half log subscript straight a invisible function application 2 equals 3 not stretchy left right double arrow log subscript 2 invisible function application straight a equals 1 over 6

Vậy

Chn B

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = lo g 3 ​ ( 4 − x ) là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG