Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chi tứ diện ABCD . M, N lần lượt là trung điểm AC, BD. Chọn hệ thức sai:

Chi tứ diện ABCD . M, N lần lượt là trung điểm AC, BD. Chọn hệ thức sai:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AD ,BC ⇒ MNPQlà hình bình hành

Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AD ,BC  MNPQ là hình bình hành

2

Câu hỏi tương tự

Có 2 xạ thủ thi bắn súng bằng cách mỗi người bắn 3 phát vào bia một cách độc lập với nhau, ai bắn trúng nhiều hơn là người thắng cuộc. Biết rằng xác suất bắn trúng bia trong mỗi lần bắn của hai xạ thủ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG