Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chi hai đường thẳng ( d 1 ​ ) và ( d 2 ​ ) có phương trình: ( d 1 ​ ) : 1 x − 1 ​ = 2 y ​ = 3 z − 3 ​ v a ˋ ( d 2 ​ ) : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 t y = 1 + 4 t , t ∈ R . z = 2 + 6 t ​ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chi hai đường thẳng  và  có phương trình:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1.  và  cắt nhau

  2.  và  trùng nhau

  3.  

  4.  và  chéo nhau

H. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C. ( d 1 ​ ) ∥ ( d 2 ​ ) Ta lần lượt có: Đường thẳng ( d 1 ​ ) đi qua điểm M 1 ​ ( 1 ; 0 ; 3 ) và vtcp a 1 ​ ​ ( 1 ; 2 ; 3 ) . Đường thẳng ( d 2 ​ ) đi qua điểm M 2 ​ ( 0 ; 1 ; 2 ) và vtcp a 2 ​ ​ ( 1 ; 2 ; 3 ) = a 1 ​ ​ Nhận xét rằng M 1 ​  ∈ ( d 2 ​ ) nên . ( d 1 ​ ) và ( d 2 ​ ) song song với nhau.

Đáp án C. 

Ta lần lượt có:

Đường thẳng  đi qua điểm  và vtcp .

Đường thẳng  đi qua điểm  và vtcp 

Nhận xét rằng  nên . và  song song với nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hai vectơ và . Gọi là vectơ cùng hướng với với và . Tọa độ của vectơ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG