Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chho hàm số có bảng biến thiên như sau: Khi đó |f(x)|=m có bốn nghiệm phân biệt x 1 ​ < x 2 ​ < x 3 ​ < 2 1 ​ < x 4 ​ khi và chỉ khi:

Chho hàm số display style y equals f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals a x cubed plus b x squared plus c x plus d có bảng biến thiên như sau:

Khi đó |f(x)|=m có bốn nghiệm phân biệt  khi và chỉ khi:

  1. 0<m<1

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

CHọn B Ta có f ′ ( x ) = 3 a x 2 + 2 b x + c . Từ bảng biến thiên của f(x) ta có: Như vậy Do đó |f(x)|=m có bốn nghiệm phân biệt x 1 ​ &lt; x 2 ​ &lt; x 3 ​ &lt; 2 1 ​ &lt; x 4 ​ khi và chỉ khi 2 1 ​ ≤ m &lt; 1

CHọn B

Ta có . Từ bảng biến thiên của f(x) ta có:

display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell f not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis equals 1 end cell row cell f not stretchy left parenthesis 1 not stretchy right parenthesis equals 0 end cell row cell f to the power of straight prime end exponent not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis equals 0 end cell row cell f to the power of straight prime end exponent not stretchy left parenthesis 1 not stretchy right parenthesis equals 0 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell d equals 1 end cell row cell a plus b plus c plus d equals 0 end cell row cell c equals 0 end cell row cell 3 a plus 2 b plus c equals 0 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell a equals 2 end cell row cell b equals negative 3 end cell row cell c equals 0 end cell row cell d equals 1 end cell end table close close close

Như vậy display style f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals 2 x cubed minus 3 x squared plus 1 comma f open parentheses 1 half close parentheses equals 1 half

Do đó |f(x)|=m có bốn nghiệm phân biệt  khi và chỉ khi 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;3]. Nếu có giá trị bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG