Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Change into Exclamatory sentence. They’re beautiful pictures.

Change into Exclamatory sentence.

They’re beautiful pictures.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:What beautiful pictures!

Đáp án đúng: What beautiful pictures!

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense. These students always .............................. (wear) warm clothes in summer.

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG