Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chị Thanh vay tiền ngân hàng 300 triệu đồng mua nhà và trả góp hàng tháng. Cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất chị trả 5,5 triều đồng và chịu lãi suất là 0,5% tháng cho số tiền chưa trả. Với hình thức hoàn nợ như vậy thì sau bao lâu chị Thanh sẽ trả hết số nợ của ngân hàng? A. 75 tháng. B. 64 tháng. C. 48 tháng. D. 55 tháng.

Chị Thanh vay tiền ngân hàng 300 triệu đồng mua nhà và trả góp hàng tháng. Cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất chị trả 5,5 triều đồng và chịu lãi suất là 0,5% tháng cho số tiền chưa trả. Với hình thức hoàn nợ như vậy thì sau bao lâu chị Thanh sẽ trả hết số nợ của ngân hàng?

A. 75 tháng.

B. 64 tháng.

C. 48 tháng.

D. 55 tháng.

  1. 75 tháng.

  2. 64 tháng.

  3. 48 tháng.

  4. 55 tháng.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.64 tháng. Để trả hết nợ thì:

Đáp án đúng là B. 64 tháng.

Để trả hết nợ thì: 300. left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis to the power of n.0 comma 5 percent sign equals 5 comma 5. open square brackets left parenthesis 1 plus 0 comma 5 percent sign right parenthesis to the power of n minus 1 close square brackets rightwards double arrow n equals 64

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG