Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất 1, 02% một quý. Hỏi sau một năm số tiền chị Thanh nhận được là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn đến hàng phần nghìn)

Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất 1, 02% một quý. Hỏi sau một năm số tiền chị Thanh nhận được là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn đến hàng phần nghìn)

  1. 161, 325.

  2. 161, 422

  3. 161, 421.

  4. 161, 324.

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Một nam có 4 quý Số tiền chị Thanh nhận được là 155. ( 1 + 1 , 02% ) 4 ≈ 161 , 421 triệu

Một nam có 4 quý 

Số tiền chị Thanh nhận được là  triệu 

2

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG