Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng tỏ rằng thì Ot là tia phân giác của

Chứng tỏ rằng stack x O t space with hat on top equals stack t O y with hat on top equals fraction numerator stack x O y with hat on top over denominator 2 end fraction  thì Ot là tia phân giác của stack x O y with hat on top 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu tiaOyOy nằm giữa hai tiaOxOx vàOzOz thì Ngược lại, nếu thì tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz LỜI GIẢI CHI TIẾT Vẽ hình đúng Chứng tỏ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Nếu tia OyOy  nằm giữa hai tia OxOx  và OzOz  thì stack x O y space with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top 
Ngược lại, nếu stack x O y space with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top thì  tia Oy  nằm giữa hai tia Ox  và Oz

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Vẽ hình đúng

Chứng tỏ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOy


 

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: a) 25 –[ 50 – ( 2 3 . 17 – 2 3 . 14 )] b) |-128| : [ 45 2 – ( 2010 – 2008 0 . 1 2010 )]

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG