Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng tỏ có một tiếp tuyến cố định tiếp xúc với cả họ đồ thị ( C m ​ ) : y = x − m ( m + 3 ) x − m 2 − 3 m − 9 ​

Chứng tỏ có một tiếp tuyến cố định tiếp xúc với cả họ đồ thị 

R. Roboctvx131

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện cần. Ta có y ′ = ( x − m ) 2 9 ​ . Nếu có một tiếp tuyến cố định chung cho mọi đồ thị của họ (C m ) thì hiển nhiên hệ số góc của tiếp tuyến ấy không đổi. Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm thì ắt tồn tại điểm x sao cho y' có giá trị không phụ thuộc m. Nếu có điều đó xảy ra thì ắt phải xảy ra tại các điểm mà x − m = a ⇔ x = a + m (với a là hằng số) Tại x = a + m ta có y ′ = a 2 − 9 ​ , y = a ma + 3 a − 9 ​ , phương trình tiếp tuyến của (C m ) là y = a 2 ( x − a − m ) 9 ​ + a ma + 3 a − 9 ​ ⇔ y = a 2 [ ( 9 x − 18 a + 3 a 2 + m ( a 2 − 9 ) ] 9 ​ ( 1 ) • Điều kiện đủ. Với a 2 − 9 = 0 ⇔ a = ± 3 , ta có ( 1 ) ⇔ [ γ = 9 ( x − 3 ) y = 9 ( x + 9 ) ​ Rõ ràng γ = 9 ( x − 3 ) và γ = 9 ( x + 9 ) là các tiếp tuyến cố định của họ đồ thị (C m ) khi m thay đổi.

Điều kiện cần. Ta có .

Nếu có một tiếp tuyến cố định chung cho mọi đồ thị của họ (Cm) thì hiển nhiên hệ số góc của tiếp tuyến ấy không đổi. Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm thì ắt tồn tại điểm x sao cho y' có giá trị không phụ thuộc m. Nếu có điều đó xảy ra thì ắt phải xảy ra tại các điểm mà   (với a là hằng số)

Tại  ta có , phương trình tiếp tuyến của (Cm) là 

• Điều kiện đủ. Với , ta có  

Rõ ràng  và  là các tiếp tuyến cố định của họ đồ thị (Cm) khi m thay đổi.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình ( 7 2 ​ ) x > 3 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG