Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x :

Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
A equals open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x squared minus x plus 1 close parentheses minus open parentheses x minus 1 close parentheses open parentheses x squared plus x plus 1 close parentheses
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các số a,b,c ∈ Q biết a 2 + b 2 + c 2 = ab+bc+ac và a+b+c = 2019.

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG