Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x :

Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
A equals open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x squared minus x plus 1 close parentheses minus open parentheses x minus 1 close parentheses open parentheses x squared plus x plus 1 close parentheses
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG