Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng tỏ: 3 1 ​ + 3 2 2 ​ + 3 3 3 ​ + ⋯ + 3 2019 2019 ​ < 0 , 75

Chứng tỏ: 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+Vì a + b + c  = 0 Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có: c a + b − c ​ = a b + c − a ​ = b c + a − b ​ = a + b + c a + b − c + b + c − a + c + a − b ​ = 1 mà c a + b − c ​ + 1 = a b + c − a ​ + 1 = b c + a − b ​ + 1 = 2 ⇒ c a + b ​ = a b + c ​ = b c + a ​ = 2 Vậy B = ( 1 + a b ​ ) ( 1 + c a ​ ) ( 1 + b c ​ ) = ( a b + a ​ ) ( c c + a ​ ) ( b b + c ​ ) = 8

+ Vì
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có:Vậy

1

Câu hỏi tương tự

cho biểu thức B = 3 x 3 − 19 x 2 + 33 x − 9 2 x 3 − 7 x 2 − 12 x + 45 ​ a) rút gọn B b)tìm x để B>0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG