Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh với mọi t ∈ [ − 1 ; 1 ] ta có

Chứng minh với mọi  ta có

display style square root of 1 plus straight t end root plus square root of 1 minus straight t end root greater or equal than 1 plus square root of 1 minus straight t to the power of 2 end exponent end root greater or equal than 2 minus straight t to the power of 2 end exponent

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

display style text  Có:  end text not stretchy left parenthesis square root of 1 plus t end root plus square root of 1 minus t end root not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent equals 2 plus 2 square root of 1 minus t to the power of 2 end exponent end root

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell greater or equal than 2 minus straight t squared plus 2 square root of 1 minus straight t squared end root equals open parentheses 1 plus square root of 1 minus straight t squared end root close parentheses squared end cell row cell not stretchy rightwards double arrow space of 1em square root of 1 plus straight t end root plus square root of 1 minus straight t end root greater or equal than 1 plus square root of 1 minus straight t squared end root end cell row cell text  (đẳng thức xảy ra  end text not stretchy left right double arrow straight t equals 0 right parenthesis end cell end table

display style text  Lại có  end text 0 less or equal than 1 minus straight t to the power of 2 end exponent less or equal than 1 comma straight for all straight t element of not stretchy left square bracket negative 1 semicolon 1 not stretchy right square bracket

display style not stretchy rightwards double arrow square root of 1 minus t to the power of 2 end exponent end root greater or equal than 1 minus t to the power of 2 end exponent not stretchy rightwards double arrow 1 plus square root of 1 minus t to the power of 2 end exponent end root greater or equal than 2 minus t to the power of 2 end exponent

display style text  (đẳng thức xảy ra  end text not stretchy left right double arrow 1 minus t to the power of 2 end exponent equals 0 text  hoặc  end text 1 not stretchy left right double arrow t equals 0 semicolon plus-or-minus 1 text  ).  end text

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG