Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh : − x 2 + 3 x − 4 < 0 với mọi số thực x .

Chứng minh :  với mọi số thực .

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có − x 2 + 3 x − 4 = − ( x 2 − 3 x + 4 ) = − ( x 2 − 2. x . 2 3 ​ + 4 9 ​ − 4 9 ​ + 4 ) = − [ ( x − 2 3 ​ ) 2 + 4 7 ​ ] V ı ˋ ( x − 2 3 ​ ) 2 ≥ 0 ⇒ ( x − 2 3 ​ ) 2 + 4 7 ​ > 0 v ớ i m ọ i x . Do đ o ˊ − [ ( x − 2 3 ​ ) 2 + 4 7 ​ ] < 0 v ớ i m ọ i x . V ậ y − x 2 + 3 x − 4 < 0 v ớ i m ọ i x . ​

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào x: A = (2x + 3)(4x 2 - 6x + 9) - 2(4x 3 - 1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG