Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh với mọi số phức u và v ta có: ∣ uv ∣ = ∣ u ∣ ∣ v ∣ .

Chứng minh với mọi số phức u và v ta có:
.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ u = a + bi v = c + di ​ ⇒ uv = ( ac − bd ) + ( ad + bc ) i Do đ o ˊ : ∣ uv ∣ = ( ac − bb ) 2 + ( ad + bc ) 2 ​ = a 2 c 2 + a 2 d 2 + b 2 d 2 + b 2 c 2 ​ = ( a 2 + b 2 ) ( c 2 + d 2 ) ​ .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, đâu là giá trị ghi số đường tiệm cận của hàm số y = x 2 − 1 2 x ​ − 1 ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG