Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh với a; b; c >0 b a ​ ≥ 1 t h ı ˋ b a ​ ≥ b + c a + c ​

Chứng minh với a; b; c >0

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

với a; b; c >0; b a ​ ≥ 1 ⇔ a ≥ b ⇔ a c ≥ b c ⇔ ab + a c ≥ ab + b c ⇔ a ( b + c ) ≥ b ( a + c ) ⇔ b a ​ ≥ b + c a + c ​

với a; b; c >0; 

1

Câu hỏi tương tự

CMR: ( 1 + b 3 a 3 ​ ) ( 1 + c 3 b 3 ​ ) ( 1 + a 3 c 3 ​ ) ≥ ( 1 + bc a 2 ​ ) ( 1 + ca b 2 ​ ) ( 1 + ab c 2 ​ ) ∀ a , b , c > 0 ( 1 )

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG