Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng 26 3 2 ​ 1 ​ < ∫ 0 1 ​ 3 1 + x 10 ​ x 25 d x ​ < 26 1 ​

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do x ∈ [ 0 , 1 ] ⇒ 1 ≤ 1 + x 10 ≤ 1 + 1 = 2

Do 

rightwards double arrow 1 less or equal than cube root of 1 plus x to the power of 10 end root less or equal than cube root of 2 rightwards double arrow fraction numerator 1 over denominator cube root of 2 end fraction less or equal than fraction numerator 1 over denominator cube root of 1 plus x to the power of 10 end root end fraction less or equal than 1 rightwards double arrow fraction numerator x to the power of 25 over denominator cube root of 2 end fraction less or equal than fraction numerator x to the power of 25 over denominator cube root of 1 plus x to the power of 10 end root end fraction less or equal than x to the power of 25 rightwards double arrow integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator x to the power of 25 d x over denominator cube root of 2 end fraction less than integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator x to the power of 25 d x over denominator cube root of 1 plus x to the power of 10 end root end fraction less or equal than integral subscript 0 superscript 1 x to the power of 25 d x rightwards double arrow fraction numerator 1 over denominator 26 cube root of 2 end fraction equals fraction numerator x to the power of 26 over denominator 26 cube root of 2 end fraction large vertical line subscript 0 superscript 1 less than integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator x to the power of 25 d x over denominator cube root of 1 plus x to the power of 10 end root end fraction less than x to the power of 26 over 26 large vertical line subscript 0 superscript 1 equals 1 over 26

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: ∫ 0 1/ n ​ ( k = 1 ∑ n ​ cos km x + n sin x ) d x < 4 5 ​ , ∀ m , n ∈ N ∗ , m ≥ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG