Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng n 4 − 10 n 2 + 9 c hia h e ^ ˊ t c h o 384 v ớ i m ọ i s o ^ ˊ l ẻ n

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phân tích n 4 − 10 n 2 + 9 thành nhân tử rồi thay n = 2k + 1

Phân tích  thành nhân tử rồi thay n = 2k + 1

1

Câu hỏi tương tự

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử x 3 + x 2 − 4 x − 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG