Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng 16 π ​ < ∫ 0 π /2 ​ 5 + 3 cos 3 x d x ​ < 10 π ​

Chứng minh rằng 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét f ( x ) = 5 + 3 cos 3 x 1 ​ liên tục trên [ 0 ; 2 π ​ ] Ta có 0 ≤ cos x ≤ 1∀ x ∈ [ 0 ; 2 π ​ ] ⇒ 0 ≤ cos 2 x ≤ ∀ x ∈ [ 0 ; 2 π ​ ] ⇒ 8 1 ​ ≤ 5 + 3 cos 3 x 1 ​ ≤ 5 1 ​ ∀ x ∈ [ 0 ; 2 π ​ ] ⇒ 16 π ​ = ∫ 0 π /2 ​ 8 1 ​ d x < ∫ 0 π /2 ​ 5 + 3 cos 3 x d x ​ < ∫ 0 π /2 ​ 5 1 ​ d x = 10 π ​

Xét  liên tục trên 

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c>o. Chứng minh rằng: 4 a 1 ​ + 4 b 1 ​ + 4 c 1 ​ + 3 a + b 2 ​ ​ + 3 b + c 2 ​ ​ + 3 c + a 2 ​ ​ ≥ a + 3 b 1 + 2 ​ ​ + b + 3 c 1 + 2 ​ ​ + c + 3 a 1 + 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG