Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng f ( x ) = x ( n n − 1 − n a n − 1 ) + a n ( n − 1 ) ⋮ g ( x ) = ( x − a ) 2

Chứng minh rằng 

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ( x ) = ( x n − a n ) − n a n − 1 ( x − a ) = ( x − a ) [ x n − 1 + x n − 2 a + .. + x a n − 2 + a n − 1 − n a n − 1 ] = ( x − a ) ⎣ ⎡ ​ ⋮ ( x − a ) ( x n − 1 − a n − 1 ​ ​ + a ⋮ ( x − a ) ( x n − 2 − a n − 2 ) ​ ​ + .. + a n − 2 ⋮ ( x − a ) ( x − a ) ​ ​ ⎦ ⎤ ​ → f ( x ) ⋮ ( x − a ) 2

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số tự nhiên a, b, c. Chứng minh rằng: a a . b b . c c ≥ ( 3 a + b + c ​ ) a + b + c ≥ 2 a + b + c ( b + c ) a ( c + a ) b ( a + b ) c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG