Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng ( C n k ​ , C n + 1 k ​ , .... C n + k k ​ = 1∀ k , n ∈ I N , n ≥ k )

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG