Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng I = ∫ − 1 1 ​ ( 4 1 + x 4 ​ + 3 1 + x 3 ​ + 1 + x 2 ​ + 4 1 − x 4 ​ + 3 1 − x 3 ​ + 1 − x 2 ​ ) d x < 12

Chứng minh rằng

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

fraction numerator plus open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fourth root of 1 minus x to the power of 4 end root equals cube root of open parentheses 1 minus x to the power of 4 close parentheses.1.1.1 end root less or equal than begin display style fraction numerator open parentheses 1 minus x to the power of 4 close parentheses plus 1 plus 1 plus 1 over denominator 4 end fraction end style end cell row cell equals begin display style fraction numerator 4 minus x to the power of 4 over denominator 4 end fraction end style end cell row cell fourth root of 1 plus x to the power of 4 end root equals cube root of open parentheses 1 plus x to the power of 4 close parentheses.1.1.1 end root less or equal than begin display style fraction numerator open parentheses 1 plus x to the power of 4 close parentheses plus 1 plus 1 plus 1 over denominator 4 end fraction end style end cell row cell equals begin display style fraction numerator 4 plus x to the power of 4 over denominator 4 end fraction end style end cell row cell cube root of 1 minus x cubed end root equals cube root of open parentheses 1 minus x cubed close parentheses.1.1 end root less or equal than begin display style fraction numerator open parentheses 1 minus x cubed close parentheses plus 1 plus 1 over denominator 3 end fraction end style end cell row cell equals begin display style fraction numerator 3 minus x cubed over denominator 3 end fraction end style end cell row cell cube root of 1 plus x cubed end root equals cube root of open parentheses 1 plus x cubed close parentheses.1.1 end root less or equal than begin display style fraction numerator open parentheses 1 plus x cubed close parentheses plus 1 plus 1 over denominator 3 end fraction end style end cell row cell equals begin display style fraction numerator 3 plus x cubed over denominator 3 end fraction end style end cell row cell square root of 1 minus x squared end root equals square root of open parentheses 1 minus x squared close parentheses.1 end root less or equal than begin display style fraction numerator open parentheses 1 minus x squared close parentheses plus 1 over denominator 2 end fraction end style equals begin display style fraction numerator 2 minus x squared over denominator 2 end fraction end style end cell row cell square root of 1 plus x squared end root equals square root of open parentheses 1 plus x squared close parentheses.1 end root less or equal than begin display style fraction numerator open parentheses 1 plus x squared close parentheses plus 1 over denominator 2 end fraction end style equals begin display style fraction numerator 2 plus x squared over denominator 2 end fraction end style end cell end table close over denominator not stretchy rightwards double arrow rightwards double arrow fourth root of 1 minus x to the power of 4 end root plus cube root of 1 minus x cubed end root plus square root of 1 minus x squared end root plus fourth root of 1 plus x to the power of 4 end root end fraction plus cube root of 1 plus x cubed end root plus square root of 1 plus x squared end root less or equal than 6 rightwards double arrow I equals integral subscript negative 1 end subscript superscript 1 left parenthesis fourth root of 1 plus x to the power of 4 end root plus cube root of 1 plus x cubed end root plus square root of 1 plus x squared end root plus fourth root of 1 minus x to the power of 4 end root plus cube root of 1 minus x cubed end root plus square root of 1 minus x squared end root right parenthesis d x less than integral subscript negative 1 end subscript superscript 1 6 d x equals 12

1

Câu hỏi tương tự

Cho f(x) là một hàm số liên tục trên [0,1] thỏa mãn các điều kiện 0 ≤ f ( x ) ≤ 1∀ x ∈ [ 0 , 1 ] và f ( 0 ) = f ( 1 ) = 2 1 ​ a. Chứng minh rằng 0 < ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x < 1 b. Biết c = ∫ 0...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG