Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng 6 π ​ < ∫ 0 1 ​ 4 − x 2 − x 3 ​ d x ​ < 8 π 2 ​ ​

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do x ∈ [ 0 ; 1 ] ⇒ 0 ≤ x 3 ≤ x 2 ≤ 1

Do 

rightwards double arrow 0 less than 4 minus 2 x squared less or equal than 4 minus x squared minus x cubed less or equal than 4 minus x squared rightwards double arrow 0 less than square root of 4 minus 2 x squared end root less or equal than square root of 4 minus x squared minus x cubed end root less or equal than square root of 4 minus x squared end root rightwards double arrow fraction numerator 1 over denominator square root of 4 minus x squared end root end fraction less or equal than fraction numerator 1 over denominator square root of 4 minus x squared minus x cubed end root end fraction less or equal than fraction numerator 1 over denominator square root of 4 minus 2 x squared end root end fraction rightwards double arrow integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator d x over denominator square root of 4 minus x squared end root end fraction less than integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator d x over denominator square root of 4 minus x squared minus x cubed end root end fraction less than integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator d x over denominator square root of 4 minus 2 x squared end root end fraction left right double arrow pi over 6 equals a r c sin x over 2 large vertical line subscript 0 superscript 1 less than integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator d x over denominator square root of 4 minus x squared minus x cubed end root end fraction less than a r c sin fraction numerator x over denominator square root of 2 end fraction large vertical line subscript 0 superscript 1 equals fraction numerator pi square root of 2 over denominator 8 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng I = ∫ π /3 π /2 ​ sin x ​ ( 1 + 2 sin x ​ ) ( 8 − 5 sin x ​ ) d x < 2 3 π ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG