Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng ln ( n + 1 ) < 1 + 2 1 ​ + ... + n 1 ​ ∀ n ∈ N ∗

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = x 1 ​ với x ∈ [ 1 , n + 1 ] . Gọi S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi các đường { x = 1 , x = n + 1 , y = 0 , y = 2 1 ​ } ⇒ S = ∫ 1 n + 1 ​ x d x ​ Gọi A 1 ​ ( 1 , 1 ) ; A 2 ​ ( 2 , 2 1 ​ ) ; ... ; A k ​ ( k , k 1 ​ ) ; ... ; A n ​ ( n , n 1 ​ ) , A n + 1 ​ ( n + 1 , n + 1 1 ​ ) B 1 ​ ( 2 , 1 ) ; B 2 ​ ( 3 , 2 1 ​ ) ; ... ; B k ​ ( k , k − 1 1 ​ ) ; ... ; B n ​ ( n , n − 1 1 ​ ) v a ˋ A ( 1 , 0 ) ; B ( n + 1 , 0 ) Gọi s* là diện tích đa giác AA 1 B 1 A 2 B 2 ...A k B k ...A n B n B thì dễ thấy S ∗ = 1 + 2 1 ​ + 3 1 ​ + ... + n 1 ​ . Do đó S<S*, nên ln ( n + 1 ) < 1 + 2 1 ​ + ... + n 1 ​

Xét hàm số  với . Gọi S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi các đường 

Gọi 

Gọi s* là diện tích đa giác AA1B1A2B2...AkBk...AnBnB thì dễ thấy . Do đó S<S*, nên 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng a − b e a − e b ​ &lt; 2 e a + e b ​ ∀ { a  = b a , b ∈ R ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG