Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với tam giác ABC bất kỳ, ta luôn có m a ​ + l b ​ + l c ​ ≤ 3 ​ p

Chứng minh rằng với tam giác ABC bất kỳ, ta luôn có

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường tròn ( O;R ) và ( O';R' ) tiếp xúc ngoài nhau tại A. Qua A vẽ hai tia vuông góc với nhau, chúng cắt ( O;R ) và ( O',R' ) theo thứ tự tại B. C. Xác định vị trí các tia đó để tam giác ABC ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG