Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c không âm ta có bất đẳng thức

Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c không âm ta có bất đẳng thức fraction numerator open parentheses b plus c minus a close parentheses squared over denominator open parentheses a plus c close parentheses squared plus a squared end fraction plus fraction numerator open parentheses c plus a minus b close parentheses squared over denominator open parentheses a plus c close parentheses squared plus b squared end fraction plus fraction numerator open parentheses a plus b minus c close parentheses squared over denominator open parentheses a plus b close parentheses squared plus c squared end fraction greater or equal than 3 over 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a , b , c ≥ 0 ta có bất đẳng thức sau luôn đúng: S = 5 a 5 + b 5 ​ + 5 b 5 + c 5 ​ + 5 c 5 + a 5 ​ ≥ 5 2 ​ ( a + b + c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG