Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số thực a, b ta có: ab (a - 2)(b + 6) + 12a 2 - 24a + 3b 2 + 18b + 36 > 0

Chứng minh rằng với mọi số thực a, b ta có:
ab (a - 2)(b + 6) + 12a - 24a + 3b2 + 18b + 36 > 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu 0 < a < 1thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG