Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số thực x ta luôn có (2x + 1).

Chứng minh rằng với mọi số thực x ta luôn có

(2x + 1).square root of x squared minus x plus 1 end root greater than open parentheses 2 x minus 1 close parentheses square root of x squared plus x plus 1 end root 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG