Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n , ta luôn có:

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n , ta luôn có: 1 over 4 squared plus 1 over 6 squared plus 1 over 8 squared plus... plus 1 over open parentheses 2 n close parentheses squared less than 1 fourth

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình sau: a . x 2 − x − 12 ​ ≥ x − 1 b . x 2 − 4 x − 12 ​ > 2 x + 3 c . 1 − x x + 5 ​ ​ < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG