Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số p nguyên tố, p > 5, đều không tồn tại số tự nhiên n sao cho (p-1)!+1=p n

Chứng minh rằng với mọi số p nguyên tố, p > 5, đều không tồn tại số tự nhiên n sao cho (p-1)!+1=pn

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho parabol ( P ) : y = x 2 và đường thẳng ( d ) : y = m x − m 2 + 3 , m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng ( d ) cắt parabol ( P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x 1 ​ , x 2 ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG